Jak sformułować jasne, biblijne zrozumienie ewangelii?

Kategoria:

Czym jest ewangelia? Wydaje się, że to proste pytanie, ale wiadomo, że wywołuje gorące odpowiedzi, nawet w kościele. Jak mamy sformułować jasne, biblijne zrozumienie ewangelii? Tradycja, rozum i doświadczenie ostatecznie nas rozczarowały. Jeśli chcemy odpowiedzi, musimy zwrócić się do Słowa Bożego. Greg Gilbert robi to w tym wydaniu Czym jest ewangelia?

Począwszy od systematycznego przedstawiania ewangelii przez Pawła w Liście do Rzymian i przechodząc przez kazania w Dziejach Apostolskich, Gilbert twierdzi, że centralna struktura ewangelii składa się z czterech głównych tematów: Boga, człowieka, Chrystusa i odpowiedzi. Księga dokładnie analizuje każdy z nich, a następnie bada skutki, jakie ewangelia może mieć na poszczególne osoby, kościoły i świat. Zarówno chrześcijańscy, jak i niechrześcijańscy czytelnicy uzyskają lepsze zrozumienie ewangelii dzięki temu cennemu zasobowi.

Skąd to wiesz? Odpowiedź. Ze Świętej Ewangelii, którą sam Bóg po raz pierwszy objawił w Raju, głosił ją następnie przez świętych patriarchów i proroków i reprezentował ją przez ofiary i inne ceremonie Prawa, a w końcu wypełnił je przez Swoje jedyne i ukochany syn.

To pytanie jest związane z trzecim pytaniem katechizmu, które mówi: Skąd znasz swój zły stan? Z prawa Bożego. W ten sam sposób pytanie brzmi: Skąd wiesz, że jesteś zbawiony? Z Ewangelii. Dlatego właśnie rozmawialiśmy o Pośredniku, a teraz wypada mówić o doktrynie, która nam Go objawia, opisuje i proponuje, a mianowicie o Ewangelii. Następnie musimy przyjrzeć się, w jaki sposób jesteśmy stworzeni do korzystania z dobrodziejstw i pracy Pośrednika — mianowicie przez wiarę. Zobacz więcej na stronie https://www.ekai.pl/abp-rys-zaprasza-v-ogolnopolski-kongres-nowej-ewangelizacji/

Przede wszystkim trzeba więc omówić ewangelię, która powinna być zgodna z doktryną Pośrednika i przymierzem: 1. Ponieważ Pośrednik jest podmiotem ewangelii, która mówi o tym, kim i jakim On jest Pośrednikiem. 2. Ponieważ jest autorem ewangelii. Częścią pracy pośrednika jest objawienie ewangelii, jak jest napisane: „Jego jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, ogłosił go”. (Jan 1:18). 3. Ponieważ ewangelia jest częścią przymierza i często nazywana jest Nowym Przymierzem.

CO TO JEST EWANGELIA?

Termin ten oznacza: 1. Dobrą wiadomość lub dobrą wiadomość. 2. Ofiara złożona Bogu w zamian za tę dobrą nowinę. 3. Nagroda dana temu, kto głosi tę dobrą nowinę. Tutaj oznacza naukę lub dobrą nowinę Chrystusa, który przyszedł w ciele; „Nie bójcie się, bo niosę wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która będzie dla wszystkich ludzi. Dziś w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”. (Łukasza 2:10, 11)

Nieco inne znaczenie mają słowa ἐπαγγελία i ευαγγελία. Pierwsza oznacza obietnicę przyjścia pośrednika; ostatnim jest ogłoszenie Pośrednika, który już przyszedł.

Jednak to rozróżnienie nie zawsze jest zauważane i odnosi się raczej do słów niż do samego przedmiotu; oba oznaczają bowiem te same błogosławieństwa Mesjasza, a rozróżnienie kosztowało jedynie ponadczasową okoliczność i sposób Jego objawienia, co jasno wynika z następujących stwierdzeń Pisma Świętego: „Abraham ucieszył się, widząc Mój dzień: ujrzał go i ucieszyła się. ” „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. „Jestem Drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie itp. ” „Dał mu władzę nad wszystkimi sprawami Kościoła.” „Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki!” (J 8:56, 14:6, 10:7, Ef 1:22, Ef 13:8)

Ewangelia jest więc doktryną, którą Syn Boży, nasz Pośrednik, objawił z nieba w Raju, zaraz po upadku, i który przyniósł z łona Wiecznego Ojca; obiecuje i ogłasza, na podstawie wolnej łaski Bożej i miłosierdzia, wszystkim, którzy pokutują i wierzą, uwolnienie od grzechu, śmierci, potępienia i gniewu Bożego; co jest tym samym, co powiedzenie, że obiecuje i głosi przebaczenie grzechów, zbawienie i życie wieczne przez i dla Syna Bożego, Pośrednika, i że Duch Święty działa skutecznie w sercach wierzących, rozpalając i przebudzenie w nich wiary, pokuty i początku życia wiecznego.

Albo moglibyśmy, zgodnie z pytaniami osiemnastymi, dziewiętnastymi i dwudziestymi w Katechizmie, zdefiniować ewangelię jako doktrynę, którą Bóg po raz pierwszy objawił w Raju: które zostało później ogłoszone przez patriarchów i proroków, które Bóg upodobało sobie reprezentować poprzez cienie, ofiary i inne ceremonie zakonu i które wypełnił przez swego Jednorodzonego Syna.

Naucza, że ​​Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus, stał się dla nas mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem, że jest doskonałym Pośrednikiem, który płaci za grzechy ludzkości, który oferuje sprawiedliwość i życie wieczne wszystkim, którzy są prawdziwi. wiary, budują się w Nim iz radością przyjmują Jego błogosławieństwa.

Następujące fragmenty Pisma Świętego potwierdzają tę definicję, którą podałem ewangelii: „Wolą mojego Ojca jest, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne; i wskrzeszę go w dniu ostatecznym ”. „A pokuta i odpuszczenie grzechów z Jerozolimy będą głoszone wszystkim narodom ze względu na jego imię”. „Prawo zostało nadane przez Mojżesza, ale łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa”. (Jan 6:4o, Łk 24:47, Jan 1:17)